Λειτουργίες για developers

Για να διαχειριστείτε τις λειτουργίες για developers πηγαίντε στην σελίδα Websites > Apps > Advanced>Developer Tools

Λειτουργίες:

  1. PHP: Επιτρέπει την αλλαγή της έκδοσης του PHP που χρησιμοποιείται για τον ιστότοπο.

  2. php.ini editor: Παρέχει έναν επεξεργαστή για το αρχείο php.ini, το οποίο είναι το προεπιλεγμένο αρχείο ρυθμίσεων της PHP.

  3. SSH key manager: Επιτρέπει τη διαχείριση των κλειδιών SSH για την ασφαλή πρόσβαση στον διακομιστή.

  4. SSH password authentication: Παρέχει τις πληροφορίες πρόσβασης για σύνδεση στον διακομιστή μέσω του πρωτοκόλλου SSH.

  5. Cron jobs: Επιτρέπει την προγραμματισμένη εκτέλεση εντολών ή URL σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

  6. IonCube loader: Επιτρέπει την ενεργοποίηση του IonCube loader για την εκτέλεση scripts που έχουν προστατευτεί από το IonCube.

  7. Redis: Παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του Redis ως μόνιμης αποθήκευσης αντικειμένων για βελτίωση της απόδοσης του ιστότοπου.

Last updated